Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PO ADRESEM WWW.ICOBEL.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ICOBEL (www.icobel.com).

Właścicielem Sklepu Internetowego ICOBEL jest firma: BUSINESS CONSULTING MARCIN KONONIUK, ul. Jana Kazimierza 19/36, 01-248 Warszawa, NIP:9661754172, Regon 142624905.

Kontakt ze Sklepem :

a. Adres Sprzedawcy: ul. Jana Kazimierza 19/36; 01-248 Warszawa

b. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@icobel.com

c. Numer telefonu Sprzedawcy: 793 950 917,

d. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBANK 10 1140 2004 0000 3902 7853 1362

e. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

f. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 16:00

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i świadome. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna oraz konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

II. DEFINICJE

a) DZIEŃ ROBOCZY – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

b) DOSTAWCA – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;

c) FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

d) FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

e) KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

f) KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) KONTO – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego. Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

h) NEWSLETTER - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

i) PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

j) REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu.

k) SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.icobel.com;

l) SPRZEDAWCA – Sklep Internetowy „ICOBEL” prowadzony przez firmę BUSINESS CONSULTING MARCIN KONONIUK, ul. Jana Kazimierza 19/36, 01-248 Warszawa, NIP: 9661754172, Regon 142624905.

ł) UMOWA SPRZEDAŻY (Umowa) – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

m) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

III. KONTO KLIENTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe oraz dobrowolne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@icobel.com

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻ

1. Składanie zamówień jest dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Są dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia.

3. Wypełnienie Formularza Zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego Umowy Sprzedaży i akceptacją Regulaminu Sklepu.

4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, czyli uwzględniają podatek VAT

5. W podsumowaniu zamówienia znajduje się informacja o łącznej kwocie do zapłaty przez klienta, na którą składają się:

a) cena za produkt

b) koszt dostawy

O wszelkich kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. W treści tej wiadomości znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient.

7. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie na „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

8. Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Sprzedawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

9. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie do 14 dni od dnia przekazania przedmiotowej informacji, zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1) Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności wynikających z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

Bank: mBank

Numer rachunku: 10 1140 2004 0000 3902 7853 1362

c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. – przy wysyłkach krajowych

d) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal– przy wysyłkach zagranicznych

Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności.

2) Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godziny od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. METODY DOSTAWY

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (i niezwracana w momencie odstąpienia przez Klienta od umowy), chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Dostawa oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

b) Odbiór osobisty

6. W przypadku, kiedy klient wybierze formę przesyłki kurierskiej, którą sprzedawca wyśle, a której klient nie odbierze pomimo zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca naliczy zryczałtowanych kosztów transportu powrotnego przesyłki w wysokości 15 zł.

7. W przypadku, kiedy klient wybierze formę przesyłki kurierskiej pobraniowej, którą sprzedawca wyśle, a której klient nie odbierze pomimo zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca będzie żądał zapłaty zryczałtowanych kosztów transportu w wysokości 40 zł.

8. W przypadku, kiedy klient wybierze opcję odbioru osobistego, zakupiony Produkt powinien być odebrany przez Klienta niezwłocznie. Termin ewentualnej rezygnacji z zakupionego towaru to 14 dni kalendarzowych liczone od dnia, w którym Klient został poinformowany przez Sklep o możliwości odbioru zakupionego Produktu. Po upływie tego terminu rezygnacja z zakupionego towaru jest niemożliwa.

9. W przypadku, kiedy klient wybierze opcję odbioru osobistego, sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać.

10. Do zakupionego towaru Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest dokument/dowód sprzedaży lub paragon fiskalny lub faktura VAT. Potwierdzenie zakupu może być wysłane do klienta na wskazany przez niej adres e-mail.

11. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-5 robocze.

12. Klient ma obowiązek sprawdzenia w obecności kuriera, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@icobel.com

13. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

14. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

15. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bez podania przyczyn, przesyłki w terminie 10 dni do daty, w którym Dostawca pozostawił awizo, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dotyczącymi dokonywania zwrotów środków pieniężnych.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta Formularza Zwrotu, zwracanego Produktu wraz dowodem zakupu, przed tym terminem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres: ICOBEL ul. Jana Kazimierza 19 / 36; 01-248 Warszawa.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny za zakupione Produkty na numer konta bankowego wskazany przez Klienta w Formularzu Zwrotu, w terminie 10 Dni Roboczych od daty otrzymania odstąpienia od Umowy.

4. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru.

5. Towar podlegający zwrotowi powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać zabezpieczenia oraz metki. Towar ten nie może mieć śladów użytkowania.

6. Towar powinien być odesłany wraz z formularzem odstąpienia oraz dowodem zakupu (dokument/dowód sprzedaży lub paragon lub faktura).

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. REKLAMACJE

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.] oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.)

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w Sklepie Internetowym w zakładce Reklamacje.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce Reklamacje.

6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

8. Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużywanie się produktu

- uszkodzenia mechaniczne

- wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

9. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

10. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym.

IX. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

c) posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze,

d) dostępu do sieci Internet.


X. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z metody dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
5. W każdym momencie przysługuje użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich edycji czy żądanie usunięcia.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych równoznaczna jest ze zgodą na komunikację drogą elektroniczną (e-mail, telefon).

XI. NEWSLETTER

1. „Newsletter” jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na informowaniu subskrybujących go użytkowników o nowościach, promocjach, dostępnych towarach, usługach, czy też innych zdarzeniach związanych z marką ICOBEL.
2. Usługa „newsletter” będzie dystrybuowana pod postacią wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.
3. Możliwość otrzymywania „newslettera” użytkownik uzyskuje po wyrażeniu zgody na jego otrzymywania, podczas rejestracji konta dla klienta lub też niezależnie od rejestracji konta.
4. W każdym przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne.
5. W każdej chwil klient może zrezygnować z subskrybowania „newslettera”, poprzez kliknięcie opcji „wypisz się z listy” dostępnego we wiadomości potwierdzającej przyjęcie subskrypcji lub we wiadomości marketingowej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
3. Zasady wprowadzanych przez Sprzedawcę promocji są opisane w oddzielnych załącznikach zamieszczanych na stronie sklepu na stronie "Regulaminy Promocji".
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów