Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PO ADRESEM www.icobel.com

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ICOBEL (www.icobel.com), sposoby składania zamówień w sklepie, ich dostarczania Klientowi (Zamawiającemu). Poniższy regulamin określa także metody płatności w sklepie ICOBEL, uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia, uprawnienia klienta do wnioskowania o zwrot pieniędzy oraz wnoszenia reklamacji do złożonych zamówień. Sklep internetowy ICOBEL prowadzony jest przez ICO Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza  19/36, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000689833, REGON 367982102, NIP 5272816474, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości).
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna oraz konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu internetowego ma firma ICO Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza  19/36, 01-248 Warszawa, NIP 5272816474, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 4. Logo i nazwa Sprzedawcy są dobrem chronionym prawnie. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz  dostępu do sieci Internet.
 7. Przeglądanie zawartości produktowej sklepu oraz korzystanie z funkcjonalności umożliwiającej takie przeglądanie nie wymaga założenia i rejestracji konta użytkownika.
 8. Składanie przez Klienta zamówień na produkty oferowanie w asortymencie sklepu ICOBEL (www.icobel.com)  wymaga dokonania Rejestracji konta użytkownika sklepu.
 9. Definicje:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

Dostawca – przedsiębiorca (firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;

Dzień zapłaty – dzień wpływu środków na rachunek Sprzedawcy;

Klient – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Konsument – osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta – zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Klienta w następstwie dokonania przez niego rejestracji na Stronie Sklepu Internetowego;

Kupujący– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu towaru/ów w sklepie internetowym;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.icobel.com;

Sprzedawca – Sklep Internetowy „ICOBEL” prowadzony przez firmę ICO Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza  19/36, 01-248 Warszawa, NIP 5272816474;

Towar – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie;

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;

Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.


 • DOKONYWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Składanie zamówień jest dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien wejść na stronę www.icobel.com oraz wykonywać kolejne następujące po sobie czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.
 3. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Klient wybiera produkt spośród asortymentu dostępnych produktów  i dodaje je do koszyka. Są dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Pierwsza z nich to założenie konta z loginem i hasłem. Druga to złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. 
 4. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu na ikonkę przedstawiającą „DO KOSZYKA”. W koszyku Klient może zwiększać lub zmniejszać ilość kupowanych artykułów, zmieniając liczbę jednostek produktu lub powrócić i kontynuować zakupy.
 5. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposoby dostawy i formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane: zamawiany Towar lub Towary, cena jednostkowa poszczególnych Towarów oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru, koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.
 6. Złożenie  zamówienia następuje poprzez kliknięcie na „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. 
 7. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy godzinami 24.01 a 16.00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu. W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał Potwierdzenie.
 8. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 9. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. W treści tej wiadomości znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient.
 10. Realizacja zamówienia następuje w terminie 1-5 dni roboczych na terenie Polski, do 14 dni roboczych przy zamówieniach wysyłanych za granicę. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczony jest od dnia, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 11. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 12. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie do 14 dni od dnia przekazania przedmiotowej informacji, zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 13. Jeśli z jakiegoś powodu czas realizacji Zamówienia wydłuży się, Sprzedawca w takiej sytuacji prześle Klientowi (w ciągu 14 Dni roboczych następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienie złożonego przez Klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informację, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@icobel.com . Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie do 14 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia.
 14. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków: formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób lub zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 16. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej w ciągu 14 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 14 Dni roboczych następujących po dniu przekazania przez Sprzedawcę informacji o rezygnacji z realizacji zamówienie przez Sprzedawcę.
 17. Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Sprzedawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
 19. W przypadku, kiedy klient wybierze formę przesyłki pobraniowej, którą sprzedawca wyśle, a której klient nie odbierze pomimo zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca będzie żądał zapłaty zryczałtowanych kosztów transportu w wysokości 40 zł.


 • NEWSLETTER
 1. „Newsletter” jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na informowaniu subskrybujących go użytkowników o nowościach, promocjach, dostępnych towarach, usługach, czy też innych zdarzeniach związanych z marką ICOBEL.
 2. Usługa „newsletter” będzie dystrybuowana pod postacią widomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.
 3. Możliwość otrzymywania „newslettera” użytkownik uzyskuję po wyrażeniu zgody na jego otrzymywania podczas rejestracji konta dla klienta lub też niezależnie od rejestracji konta. W każdym przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania „newslettera”, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.
 5. W każdej  chwil klient może zrezygnować z subskrybowania  „newslettera”, poprzez kliknięcie opcji „wypisz się z listy” dostępnego we wiadomości potwierdzającej przyjęcie subskrypcji lub we wiadomości marketingowej.
 6. Podejmując decyzję o subskrybowaniu newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).


 • CENY
 1. Ceny Towarów są określane i podawane w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena Towaru zamieszczona na Stronie Internetowej ma charakter wiążący dla Klienta i Sprzedawcy od chwili otrzymania przez Klienta w formie poczty elektronicznej (e-mailowej) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do czasu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Cen Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania. Jednakże powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Towarów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.


 • DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Sprzedawca może realizować dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Towaru.
 5. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 6. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.
 7. Do zakupionego towaru Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub rachunek lub faktura VAT.  Potwierdzenie zakupu może być wysłane do klienta na wskazany przez niej adres e-mail.
 8. Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@icobel.com .
 9. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bez podania przyczyn, przesyłki w terminie 10 do daty, w którym Dostawca pozostawił awizo, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dotyczącymi dokonywania zwrotów środków pieniężnych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku płatności - przelew standardowy bezpośrednio na nasze konto - jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.


 • METODY I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać preferowaną przez siebie formę płatności spośród następujące formy płatności oferowanych przez Sklep:
  1. przelew bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBank numer: 48 1140 2004 0000 3102 7688 2264. W tytule przelewu należy zamieścić numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.
  2. płatności online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. Dostępne formy płatności:
   Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • ODSTĄPIENIE
 1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo – na mocy przepisów Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów – do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta Formularza Zwrotu, zwracanego Towaru wraz dowodem zakupu, przed tym terminem.
 2. Przesyłkę ze zwrotem należy kierować na adres: ICOBEL ul. Jana Kazimierza 19 / 36; 01-248 Warszawa.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny za zakupione Towary na numer konta bankowego wskazany przez Klienta w Formularzu Zwrotu, w terminie 10 Dni Roboczych od daty otrzymania odstąpienia od Umowy. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru.
 4. Towar podlegający zwrotowi powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać zabezpieczenia oraz metki. Towar ten nie może mieć śladów użytkowania. Towar powinien być odesłany wraz z formularzem odstąpienia oraz dowodem zakupu (paragon, rachunek lub faktura).
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


 • REKLAMACJE
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
 2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w następujących sytuacjach: 
  1. Towar nie ma właściwości, które tego rodzaju Towar powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru; 
  2. Towar nie posiada właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, poprzez przedstawienie próbki lub wzoru; 
  3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. Towar, który został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wadą fizyczną nie jest ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 4. Różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie Internetowym, nie stanowią o niezgodności Towaru z umową, w sytuacji gdy są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (różnice typu: kolor, wygląd faktury, proporcje itd.). Jeśli dany Towar posiada Print to może się nieznacznie różnić przy poszczególnych egzemplarzach Towaru, w zależności od uszycia i nie jest to również niezgodność Towaru z umową.
 5. Reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia Towarów:
  1. części wymienne Towaru, np. fleki, sznurówki itd.;
  2. naturalne zużywanie się Towaru;
  3. uszkodzenia mechaniczne (rozerwanie, otarcie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów
  4. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji lub jej braku;
  5. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży i obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  6. przebarwienia odzieży
  7. wygoda obuwia.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec konsumentów (osób fizycznych), na zasadach określonych w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru. W przypadku pozostałych Klientów Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 7. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w tym terminie, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. W sytuacji realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Klientowi nowego Towaru lub usunięciem niezgodności ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument ma prawo do realizacji prawa wynikającego z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu roku od daty wydania Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towarów ciągu 2 tygodni od dnia stwierdzenia wady.


 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Po ukończenie procesu rejestracji Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. W każdym momencie przysługuje użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich edycji czy żądanie usunięcia.
 7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Zasady wprowadzanych przez Sprzedawcę promocji są opisane w oddzielnych załącznikach zamieszczanych na stronie sklepu na stronie "Regulaminy Promocji".
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

     

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów